Zasady rekrutacji na studia stacjonarne - kierunek Hipologia i JeździectwoAktualne zasady i terminy rekrutacji

Pierwszy stopień studiów

Postępowanie kwalifikacyjne na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia odbywa się na zasadach konkursowych.
Obowiązuje:

 1. zdanie matury, przy czym stosowane są następujące mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym:
  Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji mnożnik
  poziom podstawowy poziom rozszerzony
  Przedmiot obowiązkowy

  język obcy nowożytny 1,2 2,0
  Jeden przedmiot do wyboru biologia albo matematyka albo chemia
  albo fizyka i astronomia albo informatyka albo geografia
  2,0 4,0
 2. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego
 3. Zaliczenie sprawdzianu praktycznego.

Sprawdzian zostanie przeprowadzony na trzech poziomach do wyboru przez kandydata, który na wstępie wskazuje jeden z zaproponowanych poziomów, na którym będzie zdawał sprawdzian.

Poziomy:

 1. pierwszy kontakt z koniem - po poinstruowaniu jazda stępem na lonży
 2. jazda stępem i kłusem w zastępie
 3. jazda stępem, kłusem i galopem w zastępie

O kolejności przyjęcia na studia decyduje suma punktów za wyniki maturalne i sprawdzian praktyczny. Ocena niedostateczna ze sprawdzianu eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci posiadający odznakę/klasę jeździecką (w ramach systemu szkolenia Polskiego Związku Jeździeckiego) są zwolnieni z zaliczenia sprawdzianu uzyskując 99 pkt. po przedstawieniu skanu książeczki odznaki/klasy i skanu zaświadczenia lekarskiego w ramach rejestracji internetowej (nie zgłaszają na sprawdzian).

Zaliczenie sprawdzianu na poziomie C daje studentowi możliwość wyboru któregokolwiek przedmiotu ze ścieżki tematycznej wierzchowego lub wszechstronnego użytkowania koni, które będą realizowane w toku studiów. Osoby, które nie zaliczyły sprawdzianu na poziomie C, będą mogły uczestniczyć wyłącznie w zajęciach ścieżki użytkowania wszechstronnego.

Przed rozpoczęciem obu ścieżek (czwarty semestr) będzie możliwe zaliczenie dodatkowego sprawdzianu komisyjnego na poziomie C, aby studenci, którzy poprzednio nie zaliczyli sprawdzianu na tym poziomie, mogli uczestniczyć w modułach ścieżki użytkowania wierzchowego.

Szczegółowe warunki oceny:

Ocena Liczba punktów
Poziom A Poziom B Poziom C
(5) Bardzo dobry 33 66 99
(4,5) Dobry plus 28 56 84
(4) Dobry 23 46 69
(3,5) Dostateczny plus 18 36 54
(3) Dostateczny 13 26 39
(2) Niedostateczny 0 0 0

Oceny za poszczególne chody (zał. 4a) są sumowane. Ocena końcowa na każdym poziomie stanowi sumę ocen podzieloną przez liczbę ocen wystawionych niezależnie przez członków komisji.

Drugi stopień studiów

Rekrutacja zimowa

O przyjęcie na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku, na który się ubiegają lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym.

Kandydat wybiera jedną specjalność w ramach danego kierunku studiów i może realizować studia tylko na jednej specjalności bez wnoszenia opłat. Zaproponowane do wyboru kierunki/specjalności zostaną utworzone pod warunkiem zgłoszenia się 30 osób chętnych do studiowania na danym kierunku/specjalności.

Kandydat z kierunku pokrewnego inżynierskiego jest zobowiązany do złożenia deklaracji kierunku pokrewnego (do pobrania ze strony internetowej, szczegóły w harmonogramie rekrutacji). W formularzu deklaracji dziekan dokonuje wpisu o konieczności uzupełnienia dodatkowych przedmiotów.

Przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne drugiego stopnia odbywają się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego obejmującego średnią ocen z egzaminów i zaliczeń.

Wszystkich kandydatów na kierunek hipologia i jeździectwo obowiązuje dodatkowo sprawdzian z kontaktu z koniem. Ocena niedostateczna ze sprawdzianu eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego. Sprawdzian zostanie przeprowadzony na trzech poziomach do wyboru przez kandydata:

Poziomy:
A. pierwszy kontakt z koniem - po poinstruowaniu jazda stępem na lonży
B. jazda stępem i kłusem w zastępie
C. jazda stępem, kłusem i galopem w zastępie

Kandydaci posiadający odznakę/klasę jeździecką w ramach systemu szkolenia Polskiego Związku Jeździeckiego są zwolnieni z zaliczenia sprawdzianu uzyskując 99 pkt. po przedstawieniu scanu książeczki odznaki/klasy i scanu zaświadczenia lekarskiego (scan należy przesłać na adres e-mail:rekrutacja@up.lublin.pl z dopiskiem scan hipologia i jeździectwo. Kandydaci nie zgłaszają się na sprawdzian.

Zaliczenie sprawdzianu na poziomie C daje studentowi możliwość wyboru ścieżki tematycznej wierzchowego lub wszechstronnego użytkowania koni, które będą realizowane w toku studiów. Osoby, które nie zaliczyły sprawdzianu na poziomie C, będą mogły uczestniczyć wyłącznie w zajęciach ścieżki użytkowania wszechstronnego.

Wynik z postępowania kwalifikacyjnego ze sprawdzianu z kontaktu z koniem przelicza się wg następującej zasady:

OcenaLiczba punktów
Poziom APoziom BPoziom C
(5) Bardzo dobry336699
(4,5) Dobry plus285684
(4) Dobry234669
(3,5) Dostateczny plus183654
(3) Dostateczny132639
(2) Niedostateczny000

Deklaracja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, którzy ukończyli kierunek pokrewny na studiach pierwszego stopnia.

Kryteria przyjęć na kierunek hipologia i jeździectwo - studia stacjonarne drugiego stopnia